دعوت عیسی از تومای شکاک به آرامی خودش

دعوت عیسی از تومای شکاک به آرامی خودش