دعا و شفاعت، قسمتی متفاوت از زمانی برای پرستش،

دعا و شفاعت، قسمتی متفاوت از زمانی برای پرستش،