دعا در مسیحیت به چه معناست ؟

دعا در مسیحیت به چه معناست ؟