دعای ما می تواند مسیر تاریخ را عوض کند

دعای ما می تواند مسیر تاریخ را عوض کند