دعای شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می کند

دعای شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می کند