در جستجوی خطاهای دیگران نباشیم ما قاضی و داور نیستیم

در جستجوی خطاهای دیگران نباشیم ما قاضی و داور نیستیم