در آغوش گرم منجی‌ام، سرود پرستشی کودکان Worship song, Farsi, Kids

در آغوش گرم منجی‌ام، سرود پرستشی کودکان Worship song, Farsi, Kids