خوشا به حال فقیرانِ در روح

خوشا به حال فقیرانِ در روح