خدا پادشاه صلح و آشتی است

خدا پادشاه صلح و آشتی است