خداوند به کسانی که ما را آزار می دهند پاسخ خواهد داد

خداوند به کسانی که ما را آزار می دهند پاسخ خواهد داد