خداوند برای آینده ما برنامه نیکو دارد

خداوند برای آینده ما برنامه نیکو دارد