خداوند،به خدمات و سخاوت ما پاداش خواهد داد.

خداوند،به خدمات و سخاوت ما پاداش خواهد داد.