برخیز، دیوارهای فروریخته را بنا نما

برخیز، دیوارهای فروریخته را بنا نما