برای دنیا شفاعت کنیم و با روزه در این شکاف بایستیم

برای دنیا شفاعت کنیم و با روزه در این شکاف بایستیم