از فرصت های که برای خدمت در اختیار داریم به شکلی خلاقانه استفاده کنیم

از فرصت های که برای خدمت در اختیار داریم به شکلی خلاقانه استفاده کنیم