آیا روح‌ القدوس انرژی و قدرتش ازپدر و‌پسر کمتر است ؟ 03

آیا روح‌ القدوس انرژی و قدرتش ازپدر و‌پسر کمتر است ؟ 03