زن با فضیلت مسیحی

امثال سلیمان باب ۳۱

کیست که همسری شایسته تواند یافت؟

ارج او از یاقوت بس فزونتر است.

دل شوهرش بر وی اعتماد دارد

و از هیچ سودی کم نخواهد داشت.

Episodes