سربازان مسیح

توضیحاتی راجع به این مجموعه

این مجموعه با هدف این آماده شده است کودکان بداند برای مبارزه و جنگیدن نیاز به لباس مخصوص داریم،‌ آنها می‌آموزند که خدا برای ما لباس رزمی تهیه دیده که برای مقابله با دشمن به ما کمک می‌کند.

Episodes