You are here

نقد منظومۀ داستان خدا و انسان

سرودۀ ح ـ ب ـ دهقانی تفتی

جدید‌ترین اثر اسقف دهقانی تفتی "منظومۀ داستان خدا و انسان" در اواسط سال گذشته به چاپ رسید و این اثر بی‌نظیر دل همۀ مسیحیان فارسی‌زبان و اهل شعر را به محتوای زیبای خود به‌شور آورد.

در این منظومه به زبانی شیرین و واضح، جدایی بشر از خدا را در شعر زیبای "دوری" به تصویر می‌کشد. جدایی‌ای که در نتیجۀ گناه گریبانگیر بشر شد و انسان را در این ورطۀ تاریک غرق کرد.

نباشد مقصدی دیگر به دل‌ها در این ظلمت نباشد نور پیدا

در پی آن نقشۀ خدا برای رهایی انسان در اشعاری چون "چاره"، "رسالت" و "برنامه" به طرز زیبایی بیان می‌شود:

رسالت را چو وی آغاز کردی ره بسته به یزدان باز کردی

مرام او محبت بود در کار به پندار و به گفتار و به کردار

سپس تعالیم، معجزات و کار‌های مسیح را در اشعار دیگری چون "بازگشت" چنان زیبا به قلم می‌کشد و خواننده را مجذوب می‌کند که کتاب را مانند رومانی پرشور ورق می‌زند تا پایان کار را بداند.

نهایتاً وقایعی که منتهی به دستگیری و صلیب و مرگ مسیح شد در شعر "پیروزی" به اوج خود می‌رسد:

محبت جای نفرت کرد جاری بدینسان دیو نفرت گشت تاری

گناه این جهان زین جان‌نثاری بشد بخشیده آمد رستگاری

و در همین شعر تمثیلی کوتاه از مادریست که درد فرزندش را به جان می‌گیرد، چه پرشور و پر احساس! و نتیجه می‌گیرد که:

بدین معنی است عیسی آنچه او کرد شفا بخشد بجان گیرد همه درد

دانشمند فاضلی از امریکا در مورد این کتاب چنین نوشته‌اند:

"این منظومه شاهکاری است در انتقال حقایق انجیلی به شعر صاف و رلال فارسی در بحری ساده و شیرین و خوش‌فهم ... سرودۀ " داستان خدا و انسان " همه‌اش محبت است بجای نفرت و دوستی است بر ضد دشمنی و نیکی بجای بدی. که در حقیقت خلاصۀ پیام انجیل هم همین است.

ایشان اضافه می‌کنند که، "هر چه بیشتر به مطالعۀ "داستان خدا و انسان می‌پردازم بیشتر شیفتۀ آن می‌شوم و بیشتر بر آن می‌شوم که باید شمار بیشتری از پارسی‌گویان بخصوص جوانان برون‌مرزی با محتویات شیرین آن آشنا شوند."

ما هم مطالعۀ این اثر فوق‌العاده را به خوانندگان توصیه می‌کنیم و با دوست ادیب خود هم‌عقیده‌ایم که، "این سروده چون شمعی است روشن که روشنایی بخش است به‌قول سعدی:

وجودی دهد روشنایی به جمع که سوزیش در سینه باشد چو شمع

این منظومه وجود نوریست، نوری پر زور."

برای خرید این منظومه می‌توانید به آدرس "کلمه" و یا انتشارات سهراب تماس بگیرید.