You are here

فرزندخواندگی، در عهدجدید

زمان تقریبی مطالعه:

۱ دقیقه

 فرزندخواندگی در عهدجدید ریشه در قوانین روم ندارد كه در آن هدف اصلی تداوم نسل والدینی بود كه شخصی را به فرزندی می‌پذیرفتند؛ ریشه فرزندخواندگی در عهدجدید در رسوم یهودی می‌باشد كه امتیازات خانوادگی را به فرزندخوانده انتقال می‌داد. این موضوع فقط در نوشته‌های پولس دیده می‌شود و رابطه‌ای است كه به‌واسطۀ فعل خدا بر اساس فیض رایگان اعطا می‌شود و آنانی را كه زیر شریعت قرار دارند فدیه می‌دهد (غلاطیان ۴:‏۵).

هدف و نتیجۀ آن تغییر جایگاه و موقعیت فرد است از بندگی به پسرخواندگی (غلاطیان ۴:‏۱)؛ این امر را خدا از ازل طرح ریخته بود و عیسی مسیح آن را به اجرا درآورد (افسسیان ۱:‏۵). فریاد "ابا! پدر!" (رومیان ۸:‏۱۵ و غلاطیان ۴:‏۶؛ در چارچوب فرزندخواندگی) شاید فریاد سنتی هر غلامی بود كه به فرزندی پذیرفته می‌شد.

پسرخوانده خدا از تمام حقوق خانواده برخوردار است، از جمله حق حضور در مقابل پدر (رومیان ۸:‏۱۵) و سهیم شدن به‌همراه مسیح در میراث الهی (رومیان ۸:‏۱۷). حضور روح خدا هم وسیله تحقق این پسرخواندگی است (رومیان ۸:‏۱۴) و هم نتیجه آن (غلاطیان ۴:‏۶). این فرزندخواندگی هرقدر هم از نظر جایگاه و موقعیت فرد كامل باشد، هنوز باید به‌هنگام رهایی خود خلقت از قید بندگی به‌گونه‌ای نهایی واقعیت بیابد (رومیان ۸:‏۲۱).

فرزندخواندگی به‌عنوان رابطه‌ای مبتنی بر فیض، به‌گونه‌ای تلویحی در نوشته‌های یوحنا در خصوص "فرزند شدن" (یوحنا ۱:‏۱۲؛ یوحنا ۳:‏۱-۲)، و در اعطای مجدد حقوق كامل خانوادگی به پسر گمشده (لوقا ۱۵:‏۱۹) و در كاربرد مكرر عنوان پدر برای خدا از سوی عیسی (متی ۵:‏۱۶؛ ۶:‏۹؛ لوقا ۱۲:‏۳۲) مشاهده می‌شود.

اقتباس از New Bible Dictionary