You are here

عظمت بی‌نهایت قوت او

زمان تقریبی مطالعه:

۴ دقیقه

 

پولس رسول در رساله خود به افسسیان برای ایمانداران افسس دعا می‌کند تا خدا روح حکمت و کشف را به ایشان عطا کند تا آنان دریابند که‌:‌ «چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او (خدا) نسبت به ما مؤمنین برحسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید.»

برای پولس رسول‌، عظمت بی‌نهایت قوت خدا در قیام مسیح از مردگان متجلی شده بود. مسیح به‌عنوان پسر خدا، از طبیعت الهی برخوردار بود و قدرت و جلال الهی در کلام و اعمالش دیده می‌شد. در رویارویی او با دیوها، امراض و بیماری‌ها، طبیعت و حاکمان و سردمداران این جهان‌، همواره قدرت الهی به شکلی آشکار متجلی می‌شد اما در هیچ کدام از این رویارویی‌ها قدرت الهی با جلال و عظمتی که در قیام مسیح از مردگان آشکار گشت‌، دیده نشد. مسیح در قیام خود از مردگان بر شیطان و نیروهای تاریکی و نیز بر حاکمان و سردمداران این جهان و نیز بر مرگ به شکل کامل و قطعی پیروز گشت و با نشستن بر دست راست خدا و با قرار گرفتن در مقامی برتر از همه ریاست‌ها و قوت‌ها و قدرت‌ها این پیروزی را بر همگان اعلام نمود.

در قیام مسیح آنچه که از بدو ورود مسیح به جهان آغاز شده بود، به کمال رسید و پیروزی قطعی او بر گناه و نیروهای شرارت و تاریکی حاصل شد و نقشه الهی برای نجات انسان به اوج خود رسید. خدا در خلقت جهان و کائنات نیروی فوق‌العاده عظیمی را به کار گرفت و امروزه که ما در مورد ابعاد و خصوصیات جهان مخلوق به تفحص و پژوهش می‌پردازیم و هر چه بیشتر آن را می‌شناسیم‌، از عظمت قدرت خدایی که این جهان را خلق کرده است بیشتر متعجب می‌شویم‌.

خدا همان قدرتی را که برای خلقت جهان و کائنات به کار گرفته بود، برای برخیزانیدن مسیح از مردگان به کار گرفت‌. قیام مسیح از مردگان نه فقط زنده شدن پسر خدا از میان مردگان بلکه طلیعه آغاز خلقتی جدید و عصری نوین می‌باشد که در آن‌، دیگر چیزهای کهنه جایی ندارند. مسیح در واقع نوبر آن خلقت تازه‌ای است که خدا در تقابل با خلقت کهن آن را بوجود آورده است‌. مسیح در تعالیم خود از این خلقت نوین به‌عنوان پادشاهی الهی سخن می‌گوید. در این خلقت و پادشاهی جدید، دیگر مرگ و گناه و شرارت جایی ندارند و بجای جهانی سقوط کرده که در آن ارادۀ انسانی در تقابل با اراده الهی قرار می‌گیرد، هستی نوینی پدیدار می‌شود که همه چیز در آن مطابق ارادۀ الهی تنظیم شده است و ارادۀ انسانی کاملاً مطیع ارادۀ الهی می‌باشد.

هنگامی که شاگردان پس از قیام مسیح با او روبرو شدند، به سختی توانستند او را بشناسند. یکی از دلایل این امر را می‌توان شک و ناباوری آنان در مورد قیام مسیح از مردگان دانست‌. اما دلیل دیگر این امر، این بود که آنان با هستی‌ای متفاوت و ساحتی کاملاً ناآشنا روبرو بودند. و چشمان آنان به اولین نوبر هستی شگرف و پر جلال و رهایی یافته از بندهای فساد و اضمحلال می‌نگریست‌. آری، خدای پدر همه قدرت خود را در مسیح به کار گرفته بود تا در صلیب او به خلقت کهنه پایان بخشد و خلقتی تازه را بوجود آورد و به شکل غایی و قطعی شیطان و مرگ و شرارت را مغلوب سازد.

با خواندن سطور فوق شاید تا حدی بتوانیم درک کنیم که منظور پولس از گفتن این امر که عظمت بی‌نهایت قوت خدا در مسیح عمل کرده است‌، چیست‌. اما پولس همچنین می‌گوید که این قوت عظیم در مؤمنین نیز عمل می‌کند. پولس می‌خواهد این نکته برای ایمانداران افسس آشکار شود که همان قدرت عظیمی که مسیح را از مردگان برخیزانید، در ایمانداران نیز عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، عظمت بی‌نهایت قدرت الهی که با قیام مسیح به شکل قطعی و نهایی بر شیطان و شرارت پیروز شد و مسیح را در مرتبه و مقامی عالی بر دست راست خود قرار داد، می‌تواند در ایمانداران نیز عمل کند تا آنان بر شیطان و گناه و شرارت غالب شوند و به‌عنوان فرزندان خدا و همراه با مسیح در جایهای آسمانی بنشینند (افسسیان ۲:‏۶). آری‌، کلام خدا ما را دعوت می‌کند تا به قیام مسیح بنگریم و در آن عظمت بی‌نهایت خدا را مشاهده کنیم‌. اما کلام خدا همچنین ما را دعوت می‌کند تا این حقیقت را عمیقاً درک کنیم که همان قدرت بی‌نهایت الهی می‌تواند در ما نیز عمل کند و آنچه که برای مسیح اتفاق افتاد می‌تواند برای ما نیز به‌وقوع بپیوندد.

آری، ما دعوت شده‌ایم تا در زندگی روحانی خود هر روز بیشتر قدرت قیامت مسیح را تجربه کنیم‌. ما در ابتدای زندگی روحانی خود یعنی در تولد تازه قوت قیامت مسیح را تجربه می‌کنیم‌، اما عظمت بی‌نهایت قوت الهی پدیده‌ای نیست که تنها یکبار آن را تجربه کنیم و پولس به ایمانداران افسس که قطعاً تولد تازه را داشتند، می‌نویسد که برایشان دعا می‌کند تا خدا روح حکمت و کشف را به آنان عطا کند تا ایشان این حقیقت را عمیقاً درک کنند. پولس می‌دانست که درک این حقیقت از سوی ایمانداران افسس می‌تواند زندگی روحانی آنان را دگرگون کند زیرا ایمانداری که به چنین درکی دست یافته باشد می‌داند که حدی برای عملکرد قوت الهی نیست و قوت عظیم خدا می‌تواند همانگونه که در مسیح عمل کرد، در او نیز عمل کند. آری‌، ما نیز نیاز داریم تا این حقیقت را بهتر درک کنیم و عید قیام فرصتی برای تأمل و تعمق در مورد این حقیقت متبارک می‌باشد. خداوند روح حکمت و کشف را به ما عطا فرماید تا "عظمت بی‌نهایت قوت‌" او را تجربه کنیم‌.