You are here

صلیب

● صلیب به‌ظاهر مظهر شکست است، اما آنچه که خود تجسم شکست است نمی‌توان شکست داد.

جی. کی. چسترتون

 
 

● در آسمان تاجی را بر سر کسی نخواهید دید که بر زمین صلیبی حمل نکرده باشد.

چارلز اسپرجان

 
 

● امروزه ما به مردان صلیب ، با پیام صلیب و به‌همراه زخم‌های صلیب بیش از هر چیز دیگری احتیاج داریم.

ونس هاونر

 
 

● صلیب برای یک مسیحی همچون بادبان برای کشتی و بال برای پرنده است.

ساموئل روترفورد

 
 

● صلیب طریق الهی آشتی رنج با محبت است.

گئورکیاهارکنس

 
 

● معاوضه بر روی صلیب

عیسی مجازات شد، تا ما بخشش را دریافت نماییم (اشعیا ۵۳:‏۴و۵).

عیسی مجروح شد، تا ما شفا را دریافت نماییم (اشعیا ۵۳:‌۴و۵)

عیسی که گناه را نشناخت‌، در راه ما گناهکار محسوب شد تا ما در وی عادل شمرده شویم (اشعیا ۵۳:‏۱۰ و دوم قرنتیان ۵:‏۲۱).

عیسی بخاطر ما متحمل مرگ شد تا ما در او حیات دریافت نماییم (عبرانیان ۲:‏۹).

عیسی بخاطر ما ملعون شد تا ما برکت را دریافت نماییم‌. (غلاطیان ۳:‏۱۳و ۱۴).

عیسی بخاطر ما فقیر شد تا ما در دولتمندی او شریک شویم‌. (دوم قرنتیان ۸:‏۹).

عیسی بخاطر ما بی‌حرمت شد تا ما در جلال او شریک شویم‌. (متی ۲۷:‏۳۵ و ۳۶).

عیسی بخاطر ما ترک و مردود شد تا ما در او پسندیده و مقبول پدر واقع شویم (افسسیان‌۱:‏۵ و۶).

عیسی بخاطر ما با مرگ خود از زمین زندگان منقطع شد تا ما در او تا ابد با خدا یک شویم (اشعیا ۵۳:‏۸ و اول قرنتیان ۶:‏۱۷).

عیسی انسانیت کهنه ما را با خود مصلوب کرد تا از ما انسانی تازه بیافریند (رومیان ۶:‏۶ و کولسیان ۳:‏۹ و ۱۰).

 
 

● کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.

ساموئل رادرفورد

 
 

● امروزه‌، مسیح مصلوبْ سنگ لغزش است‌، زیرا ما به دنبال مسیحِ پرجلال و قدرتمند هستیم‌. ما نیز فریاد می‌زنیم‌:‌ "پایین بیا و خود را نجات بده‌!" اما اگر از صلیب پایین آید، دیگر پادشاه نیست‌.

هوئگل‌

 
 

● صلیب مسیح تمام تفکر ما را پیرامون موفقیت به‌چالش می‌طلبد و از ما دعوت می‌کند تا تنها پیروزی را هدف نهایی زندگی خود ندانیم.