You are here

شیخ سعدی و پولس رسول

 

برای رشد مسیحیت میان ایرانیان لازم است مسیحیان ایرانی کوشش کنند در بیان ایمان خود از تقلید بپرهیزند و مفاهیم ایمان خود را که آن را می‌توان "الهیات" نامید لباس ایرانی بپوشانند و جزئی از اندیشه‌های ایرانی بنمایانند. در نوشتار زیر سعی شده است سخنان پولس رسول در فیلیپیان باب ۲:‏۵-۸ به یاری ابیاتی از سعدی بیان شود. برای روشن شدن موضوع اساسی مسیحیت یعنی مسکنت و فروتنی مسیح و آمدن او به دنیا، مصراع‌های عالی سعدی را در مقدمه غزلیاتش در برابر سخنان پولس آورده‌ام که با تضادی که بین دو اندیشه دیده می‌شود مطلب روشن گردد. در حقیقت دیالکتیکی است بین سعدی و پولس. مصراع‌های سعدی با علامت ستاره نشان داده شده است.

 

* صانــع و پــرودگار حّــی و توانــا

بــا بشـریت سخــن بگفت ز بــالا

خدای در عیسی

* پرتــوِ نـورِ سُرادقات جمالــش

گشت نمـایـان بـه مَهدِ کودکِ زیبا

در آخوری مأوا

* از عظمت مــاورای فکـرت دانــــــا

نه چون ستمگران جهان بلکه خادم دنیا

برای انسان‌ها

* اکبــر و اعظـم خـدای عالَم و آدم

مسکنش گشــت آشکــار و هویـدا

غرور گشت مداوا

* از همگان بی‌نیـاز و بــر همه مُشفق

بهـر فقیــران فقیــر گشت مسیــحا

رفیق بی‌همتا

* بـار خــدایــا مُهیمنــی و مدبّـــر

خم شده شُستی بدست خویش تو پاها

بشوی‌مان تو سراپا

بهــر فــرو بــردنِ شــرارتِ دنیـا

جـان بنمـودی نثــار روی چلیپــا

رهاییِ جان‌ها

فاتح و پیروز زنده گشت پس از مرگ

قوت و نصرت دمیده شـد به روان‌ها

شد آغاز کلیسا

با بشـریت خـدایْ گشت هم‌آهنـگ

راز بزرگیســت زندگـانی عیســی

شگرفت و پرمعنا

خم شده زانو زنیم و سجده نماییم

در عظمـت مــاورای شیـوۀ دنیـا

خدای تعالی.

ح ب دهقانی تفتی- بهار ۲۰۰۷، اوکام

 

معانی برخی از واژه‌ها

سُرادقات: جمع سُرادق- مُعّرب سُراد به‌معنی خیمه‌سرا (پارسی باستان)

مُهیمن: ایمن‌کننده از خوف (اصلاً عبری)- یکی از اسامی خدا در اسلام

چلیپا: صلیب