You are here

شعر

 

جسم انسانی گرفتی مهربان

هر چه می‌گشتم به‌دنبال رهـی

تــا که گـردد بهــر دردم مرحمـی

من نجستم نی رهی نی مرحمی

تــا نهـم بر زخـم دیرینــم دمــی

در تخیل ساختم پل بهر خویش

تــا روم بالا رِسم بر شهـر خویش

نردبــانـی ساختـم از حکمتـم

تــا روم بــالا به‌ســـوی دولتـــم

هست راه‌هایی در این دنیا کثیر

رفته این راه‌ها به عشقت این حقیـر

لیکن این راه‌ها مرا برد در فساد

گشت مــا را فاصله‌هــا بس زیـاد

دیدی از بالا که من گم گشته‌ام

من در این تاریکی یک سر گشته‌ام

جایگاهت ترک کردی در سما

آمـدی تـا مـر شـوی تـو رهنمــا

آمــدی بهـر گناهــم بـر زمین

گشتی انسانی چو من ای نازنیــن

ترک کردی آن جلالت در سما

تــا کـه بـرداری ز مـن بــار گناه

جسم انسانـی گـرفتی مهربــان

آمـدی پایین نمــودی خود عیـان

آن شبـی که مریم اندر بیت‌‌لحم

گشتــه فــارغ از آن بــار رحـــم

وقتی آن شب دیدم آن کار عظیم

یــادم آمد وعده‌ات بــا ابـرهیــم

امیر

 

مـن غـریـبـم از بیـابـان آمـدم

بر امیـد لـطف سلـطـان آمـدم

بـوی لطف او بیـابـان‌ها گرفت

ذره‌های ریگ هم جان‌ها گرفت

تـا بدیـن جا بـهر دیـنار آمـدم

چون رسیدم مست دیدار آمـدم

مثنوی

 

شاها من ار به عرش رسانم سریـر فضل

مملوک این جهانم و مسـکین ایـن درم

من جرعه نـوش بزم تو بودم هزار سال

کی ترک آب‌خـور کند این طبع خوگرم

گر بـرکنم دل از تـو و بردارم از تو مهر

این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم؟

نامـم ز کـارخـانه عـشـاق محـو بـاد

گـر جز محبـت تو بود شـغل دیـگرم

حافظ