You are here

زیر نور ستاره

 

این روزها با نزدیک شدن به ایام فرخندۀ میلاد مسیح متوجۀ تضاد آشکاری شده‌ام بین مفهوم واقعی میلاد مسیح و زرق و برق و هیاهویی که در دنیای امروز به‌هنگام چنین ایامی ایجاد می‌شود.

عجیب است که وقتی سرگذشت تولد عیسی مسیح را می‌خوانیم می‌بینیم چنین تضادی در زمان تولد عیسی نیز وجود داشته است. در آن زمان نیز هیاهو و شور و تکاپویی عظیم در امپراطوری روم در جریان بود و همگان سرگرم مقدمات مربوط به بزرگ‌ترین سرشماری تاریخ آن روزگار بودند. آن زمان هم مثل امروز به‌هنگام تولد عیسی همه در مسافرت بودند و جایی در مسافرخانه‌ها پیدا نمی‌شد. مردم چنان سرگرم کار خود بودند که کمتر کسی متوجه شده بود نجات‌دهندۀ عالم در بین آنان ظهور کرده است. "پادشاه یهود" در شهری کوچک و گمنام، در طویله‌ای محقر به‌دنیا آمد. وقتی هیرودیس از طریق مجوسیان از متولد شدن این پادشاه باخبر شد، عکس‌العملش این بود که سخت مضطرب شد و فرمان قتل‌عام تمام فرزندان پسر را صادر کرد.

حال واکنش توأم با ترس و اضطرابِ هیرودیس و بی‌تفاوتی مردم آن روزگار را که در تب و تاب "سرشماری عمومی" سرگرم کار خود بودند مقایسه کنید با شور و اشتیاقی که ستاره‌شناسان برای یافتن و پرستش کردن "پادشاه یهود" داشتند. براستی که چه تضاد فاحشی! این ستاره‌شناسان اجازه داده بودند نور ستاره بر آنان بتابد و راهنمای راه‌شان باشد. آنان خود را زیر این نور قرار داده بودند و با تسلیم و اطاعت کامل از آن پیروی می‌کردند.

به‌نظر می‌رسد که دنیای ما در این ایام فرخنده هنوز هم مشغول "سرشماری" خودش است و متوجه نیست که خداوند و شاه‌شاهان جسم پوشیده و برای نجات عالم ظاهر شده است. تنها با آمدن در پرتو نور ستاره است که می‌توان به حقیقت این میلاد پی برد: اینکه با میلاد او می‌توانیم در الوهیت کسی شریک شویم که در انسانیت ما شریک شد. تنها در پرتو این نور است که "معمولی" می‌شود "مقدس" و "مقدس" می‌شود "معمولی". یوحنا در رساله اول خود می‌گوید: «زیرا هر که از خدا زاده شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرد، یعنی ایمان ما. کیست آن که بر دنیا غلبه می‌یابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟» (اول یوحنا ۵:‏۴-۵). این است معنای "غلبه بر دنیا". تنها با آمدن در پرتو نور ستاره است که می‌توان بر هیاهوی دنیا که در این ایام سرگرم "سرشماری" خودش است غلبه کرد و با درک معنای حقیقیِ این میلاد به وجد آمد.

باشد که در این ایام ما ایرانیان مانند آن ستاره‌شناسان که به‌احتمال زیاد از ایران بودند باشیم، و با عشق و شور مژده جسم پوشیدنِ منجی عالم را به هموطنان خود اعلام کنیم. تولد شاه‌شاهان بر همه شما مبارک باشد.