You are here

جشن میلاد

 

آمدی در این جهان شادم کنی

آمدی تــا از غــم آزادم کنی

آمدی بـرداشتی از من، هر گنه

آمدی چون روز شد، شام سیه

آمدی تا در گشـایی بهـر من

باز گردانی مـرا بر شهـر من

آمدی آشتی دهی خلق و خدا

آمدی تـا راه بنــمـایی ز چاه

آمدی،خوش آمدی ای مهربان

جشن میلاد تـو برپا در جهان

                                                                            امیر