You are here

تاریخ تولد تازه

در پیچ و خم زندگی روحانی

در لابلای همۀ پرسش‌ها و زمان‌ها

در تعیین مأخذ، در سنجش مقام

تاریخ "تولد تازه" اولین سؤال است!

"کِی از سر نو تولد گشتی"

"کجا دوباره مولود شدی؟"

لیک ...

ایستادم در برابر خداوندم، شرمسار،

و چشمانش که چون شعلۀ آتش بود، پرسید‌:

"کِی مُردی؟

تاریخ مصلوب شدنت کدام است؟"