You are here

تأملات روحانی

 

هنگامی که مهر شما را فرا می‌خواند، از پی‌اش بروید،

اگر چه راهش دشوار و ناهموار است.

و چون بال‌هایش شما را در بر می‌گیرند، وا بدهید،

اگر چه شمشیری در میان پرهایش نهفته باشد و شما را زخم برساند.

و چون با شما سخن می‌گوید او را باور کنید،

اگر چه صدایش رویاهای شما را بر هم زند، چنان که باد شمال باغ را ویران می‌کند.

زیرا مهر در همان دمی که تاج بر سر شما می‌گذارد،

شما را مصلوب می‌کند.

همچنان که می‌پروراند،

هرس می‌کند.

همچنان که از قامت شما بالا می‌رود و نازک‌ترین شاخه‌های‌تان را که در آفتاب می‌لرزد نوازش می‌کند،

به ریشه‌های‌تان که در خاک چنگ انداخته‌اند فرود می‌آید و آن‌ها را تکان می‌دهد.

شما را مانند بافه‌های جو در بغل می‌گیرد.

شما را می‌کوبد تا برهنه کند.

شما را می‌بیزد تا از خس جدا سازد.

شما را می‌ساید تا سفید کند.

شما را می‌ورزد تا نرم شوید؛

و آنگاه شما را به آتش مقدس خود می‌سپارد تا نان مقدس شوید، بر خوان مقدس خداوند.

برگرفته از کتاب پیامبر و دیوانه

اثر جبران خلیل جبران

 

در انبار الهی همه مواهب در طبقات پایین قرار دارند. برای برخورداری از آن‌ها باید خم شده زانو زنید.

ناشناس

 

خدایا به من آرامش عطا کن تا چیزهایی را که نمی‌توانم تغییر دهم، بپذیرم.

جرأت عطا کن تا چیزهایی را که در توانم هست تغییر دهم.

و حکمت عطا کن تا تفاوت بین تغییرپذیر و تغییرناپذیر را تشخیص دهم.

عالم بزرگ الهی، رینهولدنیبور

 

خداوند هیچ گاه در احساسات ما محدود نمی‌گردد، پس اساس ایمان خود را بر روی احساسات ناپایدار و متغییر خود بنا نکنیم، بلکه بر کلام تغییرناپذیر و جاودانی خدا.

ادوارد هوسپیان‌مهر

 

خوش‌بینی، ایمان به توانایی‌های آدمیان است و امید، ایمان به اقتدار الهی.

نمی‌دانم چه در دست‌های آینده است، اما می‌دانم آینده در دست‌ چه کسی است!

برگرفته از کتاب پنجره‌ای رو به امید

یوهان اسمیت