You are here

تأملات روحانی/۳۵

 

در دعا خدا ما را به خانۀ خود دعوت می‌کند. خدا ما را به اتاق‌نشیمن خانۀ دل خود دعوت می‌کند، جایی که می‌توانیم راحت باشیم و همه چیز را آزادانه با او در میان بگذاریم. در دعا خدا ما را به آشپزخانۀ گرم دوستی با خودش دعوت می‌کند، جایی که می‌توانیم با او گفتگوهای طولانی و کوتاه داشته باشیم و از اجاق گرم رفاقت با او لذت ببریم. در دعا خدا ما را به ناهار‌خوری خانه‌اش دعوت می‌کند جایی که قوت پیدا می‌کنیم و در ضیافت خواسته‌های دل او شرکت می‌کنیم.

در دعا خدا ما را به اتاق مطالعۀ خانه‌اش دعوت می‌کند جایی که از حکمت او سرشار می‌شویم و یاد می‌گیریم که چگونه رشد و نمو کنیم و جواب سؤالات خود را بیابیم. در دعا خدا ما را به کارگاه منزل خود دعوت می‌کند جایی که از خلاقیت او درس‌ها می‌آموزیم و با او همکاران می‌شویم. در دعا خدا ما را به خوابگاه خانۀ خودش می‌برد جایی که در آن آرامش و آسایش می‌یابیم.

Richard Forster

 
 

خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که انگیزۀ محبت کردن را در ما جستجو نکردی بلکه در خودت؛ پس به ما نیز کمک کن تا این علت را در دیگران جستجو نکنیم بلکه در خود.

نادر فرد

 
 

خداوندا، می‌دانم که بالاتر از ایمان آوردن به تو، ایماندار ماندن به تو است، پس ما را مدد کن تا از غرور ایماندار بودن رها شده، تواضع و فروتنی ایماندار ماندن را بیابیم.

نادر فرد

 
 

خداوندا، دلیل بودنم باش تا بتوانم رنج ماندنم را تحمل کنم!

نادر فرد

 
 

زندگی هدیۀ باارزشی است؛ نه برای اینکه مثل یک الماس غیرقابل تغییر است بلکه چون مثل پرنده‌ای کوچک آسیب‌پذیر است. عشق به زندگی، منفک از عشق به آسیب‌پذیری آن نیست. مرگ و حیات هر دو در این نکته سهیم‌اند. بچۀ تازه متولد ‌شده و مرد پیری که در حال مرگ است، هر دو ما را به‌یاد ارزش زندگی می‌اندازند، زیرا هر دو آسیب‌پذیرند. بیایید هدیه با ارزش آسیب‌پذیری را به هنگام کامیابی، شهرت و قدرت فراموش نکنیم.

H. J. M. Nouwen

 

با مسیح

بـا مـسـیـح اشـعـار من آغـاز شـد

بـا مـسـیـح گـفتـار من آغـاز شـد

بـا مـسـیـح روح و تـنـم پربار شـد

بـا مـسـیـح فـریـاد دل بـیـداد شـد

با مسیحا درد مــن درمـان گـرفـت

با مسیحا شکـوه‌هـا پـایـان گـرفـت

با مسیحا درد غـربــت مـحــو شـد

با مسیحا رنج و محنـت سـهـل شـد

با مسیح باشید کـو درمان و شفاسـت

با مسیح باشید کـو بــی‌انـتـهاسـت

با مسیح باشید کو نـور بـیـنش است

با مسیح باشید کو شور سازش است

با مسیح باشید کو همراز و بقاست

با مسیح مانید کو نور کـبـریـاست.

حمید کاسبیان

 
 

باشد که یهوه ترا در تنگ‌روزی اجابت کند!

باشد که نام خدای یعقوب ترا محافظت نماید!

باشد که او همۀ هدایای ترا به یاد آرد،

و قربانی‌های ترا مقبول فرماید.

باشد که او خواست دلت را به‌تو عطا فرماید

و تمام نقشه‌هایت را ثمربخش سازد.

الهام گرفته از مزمور1:20و 3-4

مژده شیروانیان