You are here

تأملاتِ روحانی/۲۹

از دیده پنهان شو

یک فرد ادیب به منظور تفریح از طریق ماهیگیری به کنار یکی از نهرهای محل زندگی خود رفت‌. او سعی نموده بود که اسباب و لوازم ماهیگیری‌اش از نوع مرغوب و گرانقیمت باشد تا بتواند ماهی بیشتری صید کند. اما پس از ساعتها تلاش یک ماهی هم به قلاب او نیفتاد و بیش از پیش به فکر فرو رفت‌. مرد نگاهی به گوشۀ دیگری از دریاچه انداخت و ناگهان در پشت درختها پسربچه‌ای را دید که تنها با یک چوب کج و قلابی نامناسب‌، مشغول ماهیگیری است‌. مرد به آنسوی دریاچه رفت تا در مورد عدم موفقیت خود سؤالی بکند. وقتی به آنجا رسید تعجب او بیشتر شد زیرا که در سبد پسربچه ماهیهای زیادی دیده می‌شد.

مرد از پسربچه پرسید:

- نمی‌دانم چرا من موفق به صید ماهی نشدم‌؟

پسربچه جواب داد:

- چرا که تو خودت را از نظرها پنهان نکردی.

پاسخ بسیار مناسبی بود. بله این است راز صید ماهی و همچنین مهمتر از آن رمز صید انسانها برای عیسی مسیح‌. صلیب را بردار و مردم را بجای تشویق به تحسین خود، به دنبال محبت کردن از عیسی روانه دار.

انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریفته است‌.

سی.اس. لوئیس‌

 
 

زیباتر و پسندیده‌تر آن است که ثروتمند زندگی کنیم نه اینکه ثروتمند بمیریم‌.

دکتر جانسن‌

 

زمان بشارت‌

هودسون تیلور میسیونر معروف می‌گوید که یک شبان چینی از جوان نوایمانی چنین سؤال کرد که آیا حقیقت دارد که تو فقط سه ماه است که خداوند را شناخته‌ای؟ جوان جواب داد که بله چنین است‌. شبان ادامه داد که چند نفر را برای عیسی مسیح صید کرده‌ای؟ جوان گفت من یک نوایمان هستم و تازگی به عهد جدید را تجربه کرده‌ام‌. شبان به او گفت‌: آیا در خانه از شمع استفاده می‌کنی؟

جوان پاسخ داد آری. شبان باز از او پرسید آیا تو انتظار داری زمانی که شمع به نیمه خود برسد شروع به درخشش نماید؟

جوان گفت‌: نه انتظارم این است که با روشن شدن شمع‌، درخشش آن نیز آغاز گردد.

در این زمان بود که جوان نوایمان نکته لازم را دریافت نمود و ظرف مدت 6 ماه نه تنها چند نفر از همسایگان را بشارت داد و آنان را بسوی خداوند هدایت نمود، بلکه در مناطق دیگر نیز کار بشارت را ادامه داد.

آنجا که ایراد و انتقاد نیست‌، مدح و تحسین لذتی ندارد.

بو مارشه‌

 
 

کشش بهتر از کوشش است‌، تا کشش نباشد کوششی نیست‌، و تا کوشش نباشد بینشی نیست.

سی.اس‌.لوئیس‌