You are here

بهار بی‌خزان

 

شاه من اعظم شبانم ای پدر ای پاسبانم

من چه بنویسم عیانی ای همه نام و نشانم

نور رخشان جهانی هم زمین و آسمانی

در محبت پر فضیلت مظهر هر دو جهانی

پر ز روح کردگاری بهر ما پروردگاری

چون پدر در عرش والا بهر انسان بی‌قراری

چون بهار هر خزانی التیام هر فغانی

شاه بی‌آغاز کنعان برتر از آن دیگرانی

غیر تو هرگز نخوانم نیست نامی بر زبانم

وه چه شادم پیش تختت نیست زین بهتر مکانم

                                                        امید از ترکیه