You are here

برخیز و درخشان شو

تو کوه ز خود بردار                     تو کاه بخود برگیر

تو رخت ز خود بردار                   جامه ز پدر برگیر

تو گنه ز خود بردار                      تو امید به خود برگیر

تو خشم ز خود بردار                     تو رحم به خود برگیر

تو ظلم ز خود بردار                      تو لطف به خود برگیر

تو سستی ز خود بردار                   تو عزم به خود برگیر

تو ظلمت خود بردار                       تو جل و جلال برگیر

بر پادشه شاهان                            تو حمد و ثنا برگیر

 
 

هومن‌