آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدای عشق و بی همتا و پاکشعر و آهنگ : کوروش روحانیتنظیم آهنگ و خواننده : وحید نوروزی