از سولس تا پولس

درباره این مجموعه

مجموعه کمک آموزشی "از سولس تا پولس " با این هدف طراحی شده است که کودکان با نگاه به زندگی پولس یاد میگیرند با شناخت عیسی باعث دگرگونی و تغییر در زندگی خودشان و دیگران می شود.

 

In this series