Song Archive

All resources you need for Worship

Anghadr khoda jahan ra dust dasht
Be mohabate khodavand minegaram ruye salib ( Oje ghodrate mohabat )
Budo nabude man ( Pedare asmani khodaye man toyi )
Tanha nistam hamishe to ba mani
Chon bar chehreat minegaram ( Dar nazde takhte to zanu zanim padeshah )
Chon bengaram bar salilbat ( Salibe to takhte to shod )
Chon rizad barane ruhe to
Deli taher to dar man
Dolorosa
Elam konam - Chon zende ast

Vaghti ke ghamgin budam

Vaghti fojhaye zolmat / Na be ghovat na be ghodratThe battle belongs to the LordMaranatha-Promise band

Valiye man zendastNiloofar

Vaghti ghame in zendegi parishanam konadArmenian Song

Vaghti delshekasteam gofti tora parastamGilbert Hovsepian

Vaghti delshekaste geranbaro khaste ( Masiha masiha )Armenian SongRafi Shahverdian

Vaghti beyne sokuto kalamFaraz Dolatkhah

Vaghti khodavand mara azad kard ( Pas dar miyane ghomha )Hebrew SongSoorik Sarkissian-Ojeny Sarkissian

Vaghti gharibo bi panahi Bahram Amiri