دعای ربانی

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در مجموعه دعای ربانی می‌خواهیم کودکان را با الگوی کامل دعا که عیسی مسیح به شاگردان گفته است، آشنا کنیم تا چگونگی و علت دعا کردن را بیاموزند.