روح القدس روح دعا

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در مجموعه روح‌القدس، روح دعا می‌خواهیم کودکان خود را با روح‌القدس آشنا کنیم و به آنها بیآموزیم که ما در این دنیا تنها نیستیم و روح خدا همیشه کنار ما است.

Episodes