شنیدن از عیسی

توضیحاتی راجع به این مجموعه

در مجموعه شنیدن از عیسی می‌خواهیم کودکان خود را مشتاق به شنیدن صدای خداوند کنیم و به آنها بیآموزیم که با گوش دادن به حرف‌های عیسی و عمل کردن به آن می‌توانند پیرو او باشند.

Episodes