شفای شکسته ‌دلان - داستان زندگی مهدی - افسردگی به خاطر معلولیت جسمی ، قسمت سوم

داستان مهدی - افسردگی، قسمت سوم