CL002 اعلام اینکه در مسیح که هستیم، به جان خود این حقایق را بیان کن

CL002 اعلام اینکه در مسیح که هستیم، به جان خود این حقایق را بیان کن