کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه های یوحنا ، قسمت دوم

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه های یوحنا ، قسمت دوم