کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه اول پولس رسول به تسالونیکیان

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه اول پولس رسول به تسالونیکیان