کارگاه دکتر شپل/ قسمت هفتم/ سرود از شادی بالا و پایین میپرم/

کارگاه دکتر شپل/ قسمت هفتم/ سرود از شادی بالا و پایین میپرم/