کارگاه دکتر شپل/ قسمت سوم/ سرود راهنما، عیسی

کارگاه دکتر شپل/ قسمت سوم/ سرود راهنما، عیسی