کارگاه دکتر شپل/ قسمت دهم/ سرود خدا ناظر هست بر هر چیز

کارگاه دکتر شپل/ قسمت دهم/ سرود خدا ناظر هست بر هر چیز