چرا در بین ۱۲ شاگرد مسیح، زنان نبودند؟

چرا در بین ۱۲ شاگرد مسیح، زنان نبودند؟