چرا خدا را پدر می خوانیم؟

چرا خدا را پدر می خوانیم؟