پرستش با مشارکت هفتگی (شناخت خداوند عیسی مهم‌ترین هدف زندگی ماست)

پرستش با مشارکت هفتگی (شناخت خداوند عیسی مهم‌ترین هدف زندگی ماست)