همیشه شاد باشیم، در دعا ادامه‌ دهیم و پیوسته شکرگزار باشیم

همیشه شاد باشیم، در دعا ادامه‌ دهیم و پیوسته شکرگزار باشیم