نجات و پیروزی از آن خداوند است

نجات و پیروزی از آن خداوند است